top of page

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding en toepassing


1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan door Eau 23 hierna genoemd VICMO BV beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

 

1.2. De maatschappelijke zetel van VICMO BV is gelegen te Gistel en zij is gekend onder het ondernemingsnummer BE0806942802. Het algemeen e-mail adres is vicmobvba@gmail.com

 

1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met VICMO BV. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

 

1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

 

1.5. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. Wanneer een aanbieding van  wordt aanvaard door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

 

2. Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en annulatie

 

2.1  VICMO BV geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen en video’s die weergegeven worden zijn louter ter illustratie. De omschrijving is gebaseerd op informatie die VICMO BV mocht ontvangen van de respectievelijke fabrikant of leverancier/klant. Een foute omschrijving verbindt VICMO BV niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of  een schadevergoeding.

 

2.2 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt VICMO BV  zich er toe de klant per e-mail te verwittigen na ontvangst van de bestelling.

 

2.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.4 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op onze website. Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe VICMO BV te contacteren.

 

2.6 De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden voorafgaand aan de verzending van de bestelling. De klant dient hiervoor per e-mail contact op te nemen met VICMO BV op het e-mail adres  vicmobvba@gmail.com De betaling zal binnen de 7 dagen terugbetaald worden door VICMO BV.  In het geval de verzending reeds verzonden is kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden.

 

 

3. Prijzen en verzendkosten

 

3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro en zijn inclusief BTW.

 

3.2 De klant dient in te staan voor de verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op de totale bestelling en zal worden weergegeven bij de betaling.

 

3.3 Bij opgave van foute gegevens door de klant zal een nieuwe verzendkost aangerekend worden.

 

3.4 VICMO BV houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

 

3.5 Prijzen welke door VICMO BV in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

 

4. Betaling

 

4.1 De klant dient onmiddellijk na  het plaatsen van de bestelling online over te gaan tot betaling via Bancontact, Mastercard, Visa en andere kredietkaarten.

 

4.2 De klant kan betalen door middel van onder andere Bancontact, Mastercard, Visa en andere kredietkaarten.

 

4.3 VICMO BV behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade.

 

4.4 Ten aanzien van ondernemingen zijn facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

 

 

5. Levering

 

5.1 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor. De levering geschiedt op het voormelde adres binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor VICMO BV. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

 

5.2 VICMO BV levert haar producten uitsluitend in België.

 

5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 10 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

 

5.4 Het risico van beschadiging of verlies van artikelen berust bij VICMO BV tot de verzending van de goederen naar de klant.

 

 

 6. Herroepingsrecht

 

6.1 De consument kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform artikel  VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. De herroeping dient per e-mail gemeld te worden aan VICMO BV op het e-mail adres vicmobvba@gmail.com

 

6.2 De consument dient de artikelen, in originele staat en verpakking, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van VICMO BV. De klant dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.

 

6.3 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

 

6.4 VICMO BV verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen in originele staat en verpakking.

 

7. Klachten

 

7.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/ facturen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden naar het adres van de maatschappelijke zetel.

 

8. Overmacht

 

8.1 In geval van overmacht is VICMO BV niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd.

9.Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 

9.1 Alle producten, labels, video’s, afbeeldingen, websitepagina’s, ontwerpen, studies, intellectuele eigendomsrechten, … blijven ten allen tijde eigendom van VICMO BV. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder toelating van VICMO BV.

 

9.2 Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. De geleverde artikelen blijven aldus, in afwijking van artikel 1583 BW., tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van VICMO BV. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van VICMO BV . De klant is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.


10. Geoorloofd gebruik en vrijwaring

 

10.1 De klant dient de aangeboden producten te gebruiken als een goede huisvader. De klant mag op geen enkele wijze producten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van VICMO BV of derden. De klant zal hierbij rekening houden met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van VICMO BV. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

 

10.2 De klant zal VICMO BV vrijwaren tegen alle kosten, vordering, schadevergoedingen, uitgaven, procedurekosten, etc… van derden die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en het geoorloofd gebruikt van VICMO BV haar geleverde producten.

11. Varia

 

11.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met VICMO BV voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van VICMO BV.

 

11.2 Indien een bepaling van een met VICMO BV gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

12. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

 

12.1 VICMO BV kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover VICMO BV als eisende partij optreedt zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement Brugge Gent bevoegd.

 

14.2 Enkel het Belgische recht is van toepassing.

bottom of page